School Team

Our School Team
Sh. Kundkund-Kahan Parmarthik Trust
• Sh. Shaileshbhai Shah
Mob: 98924 36799
• Sh. Viragji Jain
Mob: 93006 42434
Kahan Shishu Vihar

Sh. Sonuji Jain
Mob: 97856 43277

Sh. Anekantji Jain
Mob: 98981 92106

Sh. Atamprakashji Jain
Mob: 74054 39519

Sh. Priyamji Jain
Mob: 98879 86898

Smt. Shikhaji S. Jain
Mob: 72030 87233